Satsningsområder

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER

Vi har et vidt syn på begrepet læring og Smaks er en viktig læringsarena for sosial kompetanse. Barna leker og er med på aktiviteter, det gir gode opplevelser som danner grunnlag for kommunikasjon, begrepsutvikling og det å kunne uttrykke meninger og følelser. Vi vil også støtte opp om og videreføre skolens temaer og grunnleggende ferdigheter i matte og norsk. Avdelingslederne og lærerne på de ulike trinnene har møter annenhver uke, hvor de blant annet samarbeider om ulike temaer og hvordan vi kan legge til rette for læringsstøttende aktiviteter.

Gjennom lek, undring, eksperimentering, kurs og aktiviteter utvikler barna seg. Vi skal legge til rette for at barna lærer om antall, mønstre, sortering, størrelser, målenheter, former, legge sammen, trekke fra og begrepsforståelse gjennom lek.

Vi har kurs som spenner over alle de fem målområdene i rammeplanen for Aktivitetsskolene i Oslo. Det er ulike kurs som tilbys de ulike avdelingene.
Foruten kursene har vi månedens tema på hver avdeling hvor vi berører målområdene.
NATUR, TEKNIKK OG MILJØ
Mål: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt miljøbevissthet.
eks: Newton, byggemorro, miljømåned, høsttema, natursti, skolehave.
 
FYSISK AKTIVITET OG LEK
Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap.
eks: allidrett, fotball, lek og bevegelse, klatring, tennis, akrobatikk, parcour,sjakk, dans, cheerleading, idrettsdager og kompisdager.
 
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.
eks: kunstkurs, keramikk, musikklek, teaterlek, drama, sjakk, tegnekurs, kunstutstilling, dekorering og prosjekter i forbindelse med månedens tema og innspilling av cd.
 
MAT OG HELSE
Mål: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.
eks: Matlagingskurs, måltidene, hygiene-månedenstema, små grupper som er med å lager maten på enkelte dager.
LEKSER OG FORDYPNING
Mål: Gjennom leksehjelptilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon.
eks: lekser, Newton,mattemorro, språkmorro,engelsk, begrepstrening i månedens tema.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s